Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden
Conditions générales de vente, de livraison et de paiement

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de koper. De koper wordt geacht kennis te hebben genomen van onderhavige algemene voorwaarden en de inhoud ervan te hebben aanvaard. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere voorwaarden, andere bedingen of van de overeenkomst mee, maar deze ongeldige of nietige bepaling zal naar best vermogen worden vervangen door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van partijen.Sauf conditions particulières, mentionnées au recto de la facture ou du bon de commande et signées pour accord par le client, sont seules vala­bles et à I’exclusion de toutes autres, les conditions d’application reprises ci-dessous. Ces conditions prévalent sur les conditions générales de l’acheteur. L’acheteur est réputé avoir pris connaissance des conditions générales présentes et avoir accepté leur contenu.  La nullité ou invalidité éventuelle d’une de ces conditions n’affectera pas la validité des autres conditions, d’autres clauses ou du contrat, mais on mettra tout en œuvre pour remplacer cette disposition invalide ou nulle par une disposition valide correspondant au mieux à la volonté initiale des parties.

 

 1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waar­den van goederen, lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen onder­gaan, behouden wij ons het recht voor eenzijdig de prijzen op evenredige wijze aan te passen.Les devis et offres de prix sont basés sur les prix actuels des biens, salaires, materiaux et services. Si ceux-ci subissent des modifications indépendan­tes de la volonté du vendeur, celui-ci se réserve le droit d’adapter unilatéralement et pro­portionnellement les prix.

 

 1. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting en bij benadering verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst, noch tot annulering van enige bestelling.Les délais de livraison sont donnés à titre informatif et de façon approximative et ne lie pas le ven­deur. Un retard de livraison ne donne pas droit à une indemnité de dédommagement, ni à une rupture de contrat, ni à l’annulation d’une commande.

 

 1. Gemotiveerde klachten of betwistingen nopens de zichtbare kwaliteit of conformiteit van de geleverde goederen moeten ons schriftelijk toekomen binnen de 24 uur na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van goederen, zoniet worden zij niet meer in aanmerking genomen en zal geen enkele klacht nadien nog worden aanvaard.Les réclamations ou contestations motivées concernant la qualité visible ou la conformité des biens livrés, doivent nous être communiquées par écrit dans un délai de 24 h après la livraison et en tout cas avant I’utilisation ou la revente des biens, sinon elles ne seront plus pris en compte et aucune réclamation ou contestation ne sera acceptée.

 

 1. Het protest tegen de factuur dient bij gemotiveerde aangetekende brief te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum, zoniet worden zij niet meer in aanmerking genomen. De voorbehoudsloze betaling, zelfs van een deel van het bedrag van een factuur, geldt als aanvaarding van deze factuur. Gedeeltelijke betalingen zullen – zonder uitzondering – worden aanvaard onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis en worden toegerekend op de openstaande bedragen bij toepassing van artikel 1254 Burgerlijk Wetboek. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.Toute réclamation relative a la facture doit nous parvenir par courrier recommandé motivé dans les huit jours de la date de facturation, sinon elles ne seront plus pris en compte. Le paiement inconditionnel, même d’une partie du montant d’une facture, est réputé être une acceptation de cette facturation. Des paiements partiels seront – sans exception – acceptés sous réserve de tous droits et sans aucune reconnaissance préjudiciable et seront imputés sur les montants restants à liquider lors de l’application de l’article 1254 du Code Civil. La date et le numéro de facture ser­ont mentionnés dans la réclamation.
 2. Alle facturen zijn contant en zonder enige korting betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, tenzij anders word bedongen.Toutes nos factures sont payables au comptant et sans aucune réduction à notre siège social, sauf stipulation contraire.

 

 1. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ver­wijlrente verschuldigd, ten belope van 8% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het fac­tuurbedrag, met een minimum van 125 €. Dit schadebeding is verschuldigd naast de verwijlrente, de invorderbare gerechts- en procedurekosten en de eventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving.En cas de non paiement de la facture dans le délai prescrit, il sera dû à partir de la date d’échéance, de plein droit et sans mise en demeure préalable, un intérêt de retard moratoire à 8%. En outre il sera du une indemnité forfaitaire de 10% du montant total de la facture avec un minimum de 125 €. Cette clause pénale est due à côté de l’intérêt moratoire, les frais de justice et de la procédure récupérables et la compensation éventuelle pour du dommage matériel et de perte de profit.

 

 1. Bij niet-betaling of bij gedeeltelijke betaling van een factuur op de vervaldag, vervallen eventuele toegestane betalingstermijnen voor alle andere gedane leveringen en wordt het totale bedrag van de debetrekening onmiddellijk opeisbaar. In geval van niet-naleving door de koper van zijn betalingsverplichtingen, worden alle nog openstaande schulden die de koper heeft ten opzichte van de verkoper uit hoofde van de handelsrelatie met de verkoper, ongeacht welke vorm deze schulden ook hebben aangenomen (hoofdsom, schadebeding, rente…) opeisbaar. De verkoper heeft het recht om op dat moment schuldvergelijking toe te passen tussen de door hem aan de koper verschuldigde bedragen, ongeacht of deze al opeisbaar zouden zijn, en het bedrag van de openstaande schuld van de koper anderzijds.Le non-paiement ou paiement partiel d’une facture à l’échéance annule automatiquement les délais de paiement éventuellement accordés pour toutes les autres livraisons effectuées et le montant total dû devient ainsi immédiatement exigible. En cas de non-respect par l’acheteur de ses obligations de paiement, toutes les dettes de l’acheteur encore en souffrance à l’égard du vendeur du chef de la relation commerciale avec le vendeur deviennent exigibles, quelle que soit la forme que pourraient avoir pris ces dettes (principal, clause pénale, intérêt…). Le vendeur a le droit d’appliquer à ce moment la compensation de dette entre, d’une part, les montants dont il redevable à l’acheteur, qu’ils soient ou non déjà exigibles, et, d’autre part, le montant de la dette de l’acheteur en souffrance.

 

 1. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfai­taire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van 125 € en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid om hogere schade te bewijzen en een hogere schadevergoeding en intresten te eisen.En cas d’annulation de la commande, I’acheteur sera également tenu au paiement d’une indemnité de dédommagement forfaitaire de 30% de la valeur de la commande, avec un minimum de 125 € et cela sans préjudice de la possibilité de prouver du dommage plus élevé et d’exiger de dommage et intérêts plus élevés.

 

 1. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij in hun totaliteit eigendom van de verkoper, in afwijking van het artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek. Het risico gaat echter over op de koper van bij de con­tractsluiting en de koper zal niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud de risico’s dragen.Tant que les biens livrés ne sont pas payés, iIs restent dans leur totalité la proprieté du ven­deur, contrairement à l’article 1583 du Code Civil. Le risque passe à l’acheteur dès la clôture du contrat et l’acheteur portera les risques nonobstant la réserve de propriété.

 

 1. In geval van betwisting, gerechtelijke invordering of geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brugge territoriaal bevoegd. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.En cas de contestation, recouvrement judiciaire ou litige sont compétents territorialement, la Justice de Paix du canton Bruges, le tribunal de première instance Flandre Occidentale, division Bruges ou le tribunal de commerce Gand, division Bruges. Tous nos contrats sont soumis au droit belge.

 

 1. In het geval van door onze vertegenwoordiger aanvaarde bestellingen, zijn deze slechts voor ons bindend na onze schriftelijke orderbevestiging of per fax.Lors d’une commande faite par un de nos vendeurs, celle-ci ne sera con­sidérée valable pour nous, lorsque nous vous aurons donné réponse par écrit ou par fax.

 

 1. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschou­wen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.Si I’acheteur n’enlève pas les marchandises à la date lui communiquée, le vendeur se réserve le droit, à partir de I’expiration d’un délai de 15 jours, de considérer la convention comme résiliée et cela de plein droit et sans mise en demeure préalable. La conservation des biens en attente de livraison ou d’enlèvement s’effectue aux frais et aux risques de I’acheteur.

 

 1. Wanneer wij ten gevolge van overmacht of vreemde oorzaak, waaronder bijvoorbeeld staking, lock-out, e.d. in de blijvende onmogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige vergoeding kan worden geëist.Les deux parties peuvent mettre fin a la convention sans indemnité en cas d’impossibilité d’exécution permanente suite à la force majeure ou cause étrangère, dont par exemple la grève, le lock­out, la grève de I’ autre partie e.a.

 

 1. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechts­wege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper. De schuldvorderingen die over en weer uit de commerciële relatie tussen ons en de koper ontstaan, worden steeds als samenhangend beschouwd en wij behouden ons het recht voor om wederzijdse schuldvorderingen van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning te compenseren, in geval van de opening van een insolventieprocedure of in het geval van een beslag of enig ander geval van samenloop (zoals bv. faillissement of vereffening) en dit niettegenstaande de overdracht van een schuldvordering.Nous vous réservons également le droit de considérer la convention comme résiliée de plein droit et sans mise en demeure préalable en cas de faillite ou d’insolvabilité notoire du client. Les créances qui découlent de la relation commerciale entre nous et l’acheteur, sont toujours considérées comme cohérentes et nous nous réservons le droit de compenser les créances réciproques de plein droit et sans mise en demeure préalable, en cas de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou en cas de saisie ou un autre cas de concours (comme par exemple la faillite ou la liquidation) et nonobstant la cession de créance.

 

 1. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in de in artikel 7 voorziene forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.Les frais relatifs à des traités ou des chèques impayés ainsi que les aut­res frais de récuperation ne sont pas compris dans l’indemnité forfaitaire et sont portés séparément en compte à I’acheteur.

 

 1. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande machtiging verdere leveringen, prestaties en diensten te staken of stop te zetten.En cas de non paiement, nous nous réservons le droit d’interrompre ou de suspendre des Iivraisons, prestations et services sans mise en demeure préalable.

 

 1. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aIs ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.En cas de non paiement, nous nous réservons le droit de considérer la convention comme résiliée de plein droit et sans qu’une mise en demeu­re préalable ne soit nécessaire, pour la totalité ou pour la partie non enco­re exécutée.

 

 1. Het vervoer of de verzending van de goederen, evenals de levering ervan, geschiedt op risico van de koper. De vervoerkos­ten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.Le transport ou l’expédition des biens, ainsi que la livraison des biens, se fait au risque de l’acheteur. Les frais de transport sont, sauf stipulation contraire, à charge de I’acheteur.